Sociální sítě: facebook-icon twitter-icon

Seminář sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené romské lokality v Jihočeském kraji – VI. setkání, dne 24. 5. 2012

Jihočeský kraj má zájem na rovnoměrném rozvoji celého regionu a věnuje tudíž pozornost i sociálně vyloučeným lokalitám a lokalitám, které jsou sociálním vyloučením ohrožené.

Tento zájem je i součástí programových dokumentů, zejména Programu rozvoje kraje a součástí územně plánovací dokumentace. 

Konkrétní řešení uvedené problematiky se bezprostředně dotýká i obcí a jejich občanů. Do pravomocí samospráv měst a obcí však kraj nemůže zasahovat. 

Jihočeský kraj již pátým rokem organizuje pravidelná společná setkání, na kterých se schází zástupci místních samospráv, neziskových organizací, aktivisté zabývající se romskou problematikou, představitelé samosprávy Jihočeského kraje a zástupci krajského úřadu. Společná setkání umožňují vzájemné předávání zkušeností z oblastí celého regionu, jsou zdrojem potřebných informací, inspirace a kontaktů. 

První setkání se uskutečnilo na podzim roku 2008. Na základě kladných ohlasů z předešlých seminářů se nyní setkáváme již na šestém semináři a pokračujeme v započaté diskusi na společná témata: dostupnost bydlení, nezaměstnanost, problémy se zadlužováním a dalšími patologickými jevy ve specifických lokalitách; pozornost je věnována oblasti školství, poradenství a terénní sociální práci. 

Chtějí se mi k tomu přidat i další témata, jako je pohrdání integrací, tendence k vyloučení sama sebe ze společnosti či ztráta vzorů v tom smyslu, že chodit do školy či zaměstnání je normální a nutné. 

Toto všechno je ovšem problémem obecným, nejenom romské komunity, a politici by ho neměli příliš řešit. Měli by se svědomitě věnovat spíše koncepci rozvoje kraje a krajiny, chcete-li území; měli by nastavovat podmínky pro dostupné vzdělání, rozvoj podnikání, případně podpory pro zdravotně postižené či sociálně opravdu potřebné. Měli by nechat občany se svobodně rozhodovat a nechat jim k tomuto rozhodování maximální míru finančních prostředků, které si poctivě vydělají, a ne odsávat peníze prostřednictvím systému daní či povinného pojištění a pak se snažit je, byť v dobré víře, účelově přerozdělovat zpět občanům. To není solidarita, protože není založena na bázi dobrovolnosti. Měli bychom se vyvarovat páchání dobra za každou cenu a jít spíše cestou svobody. Každý je zodpovědný za svá rozhodnutí a činy a měl by k tomu mít co největší prostor. 

Tato cesta není jednoduchá a nepřinese efekty přes noc. Jednoduchá řešení však neexistují a pokud s nimi někdo přichází, je to cesta do pekel. Dělejme dobrovolně dobré skutky a nepáchejme dobro na úkor druhých. 

Přeji vám hezký den a je mi pouze líto, že tady v sále nevidím Romy, kteří se o tuto tématiku zajímají. Děkuji za pozornost.