fbpx

Ve dnech 21. – 22. 6. 2012 jsem se zúčastnil mezinárodní  konference k ukončení projektu LABEL,která se konala v Drážďanech.

Je paradoxem, že projekt, který není širší veřejnosti příliš známý, měl pro veřejný život velký význam. Projekt LABEL byl iniciován po povodňových událostech v roce 2002 a spojil státy, země, zemské okresy, obce a také aktéry na evropské úrovni z celého povodí Labe i ze sousedních oblastí za účelem zajištění dlouhodobé strategie pro adaptaci na povodňová rizika. Jihočeský kraj je jedním z 20 partnerských regionů ze 4 evropských zemí, které jsou zapojeny do projektu LABEL.

 Základními prvky projektu jsou spolupráce orgánů územního plánování a vodohospodářů při managementu povodňových rizik, rozvoj strategií a opatření k přizpůsobení se riziku povodní a rozsáhlá strategie komunikace ke zvýšení povědomí o tomto problému.

Společné nadnárodní aktivity mají eliminovat nesprávné vývojové kroky, podporovat dlouhodobou prevenci rizik a zlepšit management povodní. Projekt je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje – Operační program Nadnárodní spolupráce Střední Evropa – Cíl 3 – Evropská územní spolupráce. Projekt LABEL (název vznikl ze spojení českého a německého jména řeky Labe) je realizován v letech 2009 – 2012 s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (Interreg IVB). Celkový rozpočet projektu je 4, 3 mil. Euro.

Motto projektu LABEL je „přizpůsobení se rizikům povodní v povodí Labe“

Aktivity projektu na území Jihočeského kraje:

1. Dokumentace k územnímu rozhodnutí Protipovodňové opatření Rožmberk (projektová aktivita PA 4, výstup projektu 3.3.3, forma dokumentace pro územní řízení, v originále Planning and preparation of investments for pilot measure Rozmberk), v rámci této aktivity byla zpracována projektová dokumentace pro protipovodňová opatření na největším českém rybníku Rožmberk, zejména úprava bezpečnostního přelivu, podkladem byla Studie využití retenčních schopností rybníka Rožmberk pro transformaci povodňových průtoků v řece Lužnici, autor Vodní díla – TBD, a.s., zpracovaná mimo projekt LABEL. Dokumentace k územnímu rozhodnutí Protipovodňové opatření Rožmberk je jakousi „vlajkovou lodí“ v projektu LABEL za Jihočeský kraj, věnuje se totiž konkrétnímu protipovodňovému opatření a především se již pracuje na dalším využití tohoto projektu, kdy byla tato dokumentace předána Povodí Vltavy s.p.

2. Územní studie Orlicko (projektová aktivita PA 13, výstup projektu 4.2.4, formou územní studie, v originále Regional study ORLICKO). Důvodem pro pořízení byla skutečnost, že oblast Orlicka patří mezi specifické oblasti krajského významu. Jedná se o jednu z hospodářsky slabých oblastí v rámci Jihočeského kraje, u které je nutno nastartovat rozvoj a zároveň zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území a uchovat pro budoucnost specifické rysy Orlické nádrže jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (přehrada), elektroenergetických (elektrárna), rekreačních (chaty, kempy, hotely), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení) a environmentálních (NATURA, nadregionální biokoridory, nadregionální biocentra apod.). Jedním z nástrojů pro zmapování stavu území a určení podmínek a hlavních směrů budoucího rozvoje území je právě Územní studie Orlicko.

3. Studie Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem (projektová aktivita PA 12, výstup projektu 4.2.1, forma extrakt nejdůležitějších tezí ze 3 územních studií, v originále Examination (water-related tourism and recreational areas) of potentials and feasibilities of touristic harbours in South Bohemia). Předmětem studie byla identifikace stávající i navrhované infrastruktury pro vodní turistiku se zaměřením na přistávací místa a vybraná ubytovací zařízení (tábořiště, kempy, rekreační střediska) ve vazbě na vodní toky Vltava, Otava a Lužnice, podkladem byly územní studie Třeboňsko – Novohradsko, územní studie Orlicko a územní studie Vltavy v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Hlavním výstupem studie jsou přehledové katalogy vytipovaných stávajících i potenciálních lokalit infrastruktury pro rekreační plavbu a lokalit tábořišť, kempů či rekreačních středisek, který pro jednotlivé lokality shrnuje veškeré relevantní údaje o požadavcích na jejich vybavení, dále informace o turistické a dopravní návaznosti jednotlivých lokalit, o právních aspektech a rizicích ohrožení jednotlivých lokalit povodněmi.

4. Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách (projektová aktivita PA16, výstup projektu 4.5.2, forma studie v rozsahu nejdůležitějších tezí z 2 územních studií, v originále Feasibility and cost-benefit study / analysis on the water management related potentials and risks of navigability in the region South Bohemia) Cílem studie „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách“ bylo zmapování vhodných lokalit přistávacích míst pro rekreační plavbu (přístavy, přístaviště, vývaziště, kotviště) na řece Vltavě, Otavě a Lužnici při ústí do řeky Vltavy. Studie se vedle rekreační plavby také zaměřila na vytipování vhodných přistávacích míst pro osobní lodní dopravu. Jedním z hlavních faktorů ovlivňujících návrh umístění a vybavení přistávacího místa je i nebezpečí povodní. Vzhledem k tomu, že navrhované lokality musí splňovat určité parametry z hlediska plavební bezpečnosti (šířka plavební dráhy, plavební hloubka apod.), je dosti komplikované nalézt lokalitu, která by splňovala dané parametry pro plavbu a zároveň zde nehrozilo riziko povodní. Studie navrhla celkem o 82 lokalit pro realizaci přistávacích míst. V těchto lokalitách je navrženo 16 kotvišť, 21 vývazišť, 6 přístavišť, 11 sportovních přístavů, 2 nákladní přístavy a 29 přístavišť pro osobní lodě (zastávka). 70 Lokalit je navrženo na řece Vltavě, 9 na Otavě a 3 na Lužnici.

Studie, které byly zpracovány v rámci projektu LABEL, nebyly přímými výstupy projektu, byly podkladem pro výše zmíněné studie:

5. Územní studie Vltava v úseku Týn nad Vltavou – České Budějovice se stala nezbytným podkladem pro komponenty 4.2.1 s názvem „Analýza příležitostí a rizik splavnění Vltavy v Jižních Čechách“ a 4.5.2. s názvem „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“.  Analytická část ukázala potřebnost značných změn přilehlých břehových území v tomto úseku Vltavy. Navazující syntetická část již na základě jednání s obcemi navrhla velmi podrobně konkrétní lokality pro luxusní bydlení vč. marin, kotvišť, přístavišť, vývazišť, úvazišť, nové plochy pro rekreaci, podnikání, golfová hřiště, atd. ve vazbě na fenomén řeky a s využitím synergických efektů splavnění Vltavy pro vnitrozemskou plavbu pro lodě do 300t. Mj. je také řešen a umístěn nákladní přístav potřebný pro dostavbu elektrárny Temelín. Nedílnou a stavebníky velice ceněnou přílohou studie jsou 2 rukověti, urbanistická a architektonická, která popisují vhodné i nevhodné možnosti dalšího rozvoje dotčených obcí (každá obec má svůj samostatný list s doporučením vhodných změn v územním plánu) a vhodné a nevhodné prostorové a vizuální parametry nových staveb či přístaveb a rekonstrukcí stávajících objektů.

6. Územní studie Třeboňsko – Novohradsko se stala nezbytným podkladem pro komponentu 4.5.2. s názvem „Vazby mezi prevencí povodňových rizik a cestovním ruchem“. Účelem pořízení bylo zpřesnit a rozvíjet cíle stanovené v § 18 stavebního zákona, a úkoly územního plánování (§19 stavebního zákona) v souladu s politikou územního rozvoje a Zásadami územního rozvoje kraje, kde je Třeboňsko – Novohradsko vymezeno jako specifická oblast krajského významu. Je zde nutné zajistit nastolení vyváženého stavu všech rozhodujících složek v území prostřednictvím rozboru udržitelného rozvoje území a uchovat pro budoucnost specifické rysy oblasti Třeboňska a Novohradských hor jako konglomerátu zájmů vodohospodářských (soustava Třeboňských rybníků), rekreačních (chaty, kempy, hotely, lázeňství), bydlení (sídla, stálé bydlení, druhé bydlení), rozvoje pracovních příležitostí, ochrany kulturního dědictví a environmentálních NATURA, NRBK, NRBC, apod.).

Stránky projektu LABEL: http://www.label-eu.eu/cz.html